Pinch Pots (Salt & Pepper Mills & Cruets):

Robert Welch Drift Pinch Pot Set


Salt and Pepper Mills (Salt & Pepper Mills & Cruets):

Robert Welch Limbrey Satin Finish Salt Mill

Robert Welch Limbrey Satin Finish Pepper Mill

Robert Welch Limbrey Bright Salt Mill

Robert Welch Limbrey Bright Pepper Mill


Cruet Sets (Salt & Pepper Mills & Cruets):

Robert Welch Drift Salt and Pepper Set